Konkurs - sponsorem jest Biuro Turystyczne "Karpacz" z Karpacza - do wygrania vouchery na wycieczki do Pragi i Skalnego Miasta organizowane w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019


Zobacz wszystkie organizowane wycieczki

Regulamin konkursu

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest "TENET" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Wincentego Pola 8, KRS: 0000746367.
2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/karpacz.noclegi w okresie od 1.06.2019 do 31.08.2019 i składa się z kilku etapów.
3. Sponsorem nagród jest Biuro Turystyczne "Karpacz" , ul. Konstytucji 3 Maja 10, 58-540 Karpacz zwany dalej sponsorem,

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, nie będące pracownikami lub członkami rodzin Organizatora i Sponsora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
- posiadanie przez uczestnika zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
- udzielenie Organizatorowi zgody na dostęp do publicznych informacji uczestnika, udostępnianych na profilu w serwisie Facebook oraz zgody na udostępnienie danych osobowych umożliwiających odbiór nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem połączenia z serwisem Facebook.

NAGRODY
1. Każdy etap konkursu przewiduje wybranie przez Organizatora laureata, który otrzyma bilet na wycieczkę do Pragi lub Skalnego Miasta organizowaną przez sponsora w wybranym przez laureata terminie między 30.06.2019, a 31.08.2019. Organizator nie wyklucza wręczenia nagród pocieszenia.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3.Laureatem nagrody głównej można zostać tylko raz. Oznacza to, że osoba, która mimo prawidłowej odpowiedzi na zadanie konkursowe, nie otrzyma nagrody głównej.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator wybierze laureata na podstawie wyboru najciekawszych odpowiedzi (w formie pisemnej lub w postaci zdjęć) na zadanie konkursowe.
2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości zamieszczonej w komentarzu pod postem konkursowym, nie później niż 2 dni po upływie terminu trwania konkursu.
3. Szczegóły odbioru nagrody zostaną przekazane laureatowi w wiadomości prywatnej.
4. Organizator ma prawo podać dane laureata na Fanpage'u.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uczestnika podane po wygraniu konkursu, a które mogą uniemożliwić odbiór nagrody.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania konkursu lub nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez organizatora.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres email: bok@tenet.info.pl lub listem poleconym na adres organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie w jego trakcie bez podania przyczyn. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage?u.

Licznik:503