Konkurs - sponsorem jest FlixBus (www.flixbus.pl) - do wygrania vouchery

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu, jest „TENET” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 8, NIP: 611-279-70-01 (zwany dalej „Organizatorem”)

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest FlixBus Polska sp. z o.o. ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa (zwany dalej „FlixBus”).

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/karpacz.noclegi (zwanej dalej “Fanpage”)§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 zn 1 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyłączeniem uczestnictwa pracowników Organizatora (zwani dalej „Uczestnikami”).

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

  1. posiadanie przez Uczestnika zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

  2. odpowiedź na pytanie/zadanie konkursowe, opisane na Fanpage'u przez Organizatora,

  3. udzielenie przez Uczestnika zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w serwisie Facebook,

  4. udzielenie zgody przez Uczestnika na udostępnienie danych osobowych umożliwiających wysłanie nagród Organizatorowi

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu bądź brak działania łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy serwisu Facebook.

 4. Czas trwania Konkursu: od 21.11.2018 r.– do 28.11.2018 r. Laureaci zostaną ogłoszeni nie później niż 30.11.2018 r.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.§ 3. NAGRODY

 1. Konkurs przewiduje wybranie przez Organizatora 3 laureatów głównych, którzy otrzymają: okulary, model autobusu FlixBus, cukierki krówki, voucher na darmowy przejazd autobusem FlixBus (zwanych dalej “Nagrodami”). Pozostałe 10 osób wybranych przez Organizatora w ramach tzw. „nagrody pocieszenia” otrzyma: okulary, krówki, 5 kodów -15% na przejazdy FlixBus.

 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród ani nagród pocieszenia na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 3. Laureat może zrzec się Nagrody lub nagrody pocieszenia, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Pracownicy Organizatora wybiorą laureatów głównych i pozostałych laureatów na podstawie subiektywnej opinii.

 2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody lub nagrody pocieszenia za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 3. Nagrody lub nagrody pocieszenia zostaną przekazane laureatom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną na adres laureata znajdujący się w obrębie granic Polski.

 4. W celu przekazania nagród, laureat w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Organizatora wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

 5. W przypadku niedotrzymania w/w wskazanego w ust. 4 terminu, nagroda może nie zostać wysłana do laureata.

 6. Organizator ma prawo podać dane laureata na Fanpage.

 7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez laureata w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany .

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami, próby wpływania na wyłonienie laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z Konkursu.§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez Organizatora.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres email: bok@dodajobiekt.pl lub listem poleconym na adres Organizatora

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

 2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie w jego trakcie bez podania przyczyn. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

Licznik:361